Tin tức

TIN CÔNG TY

Đây là chương trình do Chính phủ Việt Nam tiến hành với hệ thống tiêu chí, quy trình nghiêm ngặt để chọn ra các thương hiệu quốc gia, theo đuổi những giá trị mà Quốc gia hướng tới trong giai đoạn hội nhập hiện nay gồm: Chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong.